Voorwaarden

Algemeen

A.        Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Goedeboeken te Sliedrecht, verder te noemen Goedeboeken, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.  

B.        Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

C.        Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: werkdag;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: Goedeboeken
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Goedeboeken georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en Goedeboeken gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Goedeboeken

Vestigings- & bezoekadres:

Boekhandel en antiquariaat
Kerkbuurt 30
3361 BJ  Sliedrecht
Telefoonnummer: 0184-769003

Bereikbaarheid:
Dinsdag t/m zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 uur
Zondag altijd gesloten
E-mailadres: info@goedeboeken.nl

KvK-nummer: 24427166

BTW-identificatienummer: NL002030219B89


Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1              Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Goedeboeken en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen Goedeboeken en de consument.

3.2              Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.3              Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.4              Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

4.1              Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Goedeboeken gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Goedeboeken niet.

4.2              Goedeboeken streeft er ten allen tijden naar de site up to date te houden. Mocht onverhoopt voorkomen, dat een product ten onrechte op de site vermeldt staat als leverbaar, behoudt Goedeboeken zich het recht voor, het bestelde product niet uit te leveren, dan wel een vervangende aanbieding te doen.

4.3              Alle aanbiedingen van Goedeboeken zijn vrijblijvend. Goedeboeken behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Artikel 5 – Prijzen

5.1              De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

5.2              Prijzen zijn de prijzen die op deze website zijn gepubliceerd op het moment dat u de bestelling plaatst. De prijzen die op de website zijn gepubliceerd, zijn inclusief BTW, maar exclusief verzend- en verwerkingskosten en rechten, die voor uw rekening zijn. Deze kosten worden voor zover van toepassing apart berekend en gespecificeerd op de bevestigingse-mail/factuur en opgeteld bij het totaalbedrag van de bestelling. Het totaalbedrag op het bestelformulier dat u indient, is het totaalbedrag dat u voor de producten dient te betalen, inclusief BTW en incl. eventueel van toepassing zijnde verzend- en verwerkingskosten.

5.3              Prijzen voor verzending zijn als volgt: Standaardtarief 3,95. Bestellingen met een factuurwaarde vanaf € 35,00 worden portvrij verzonden (alleen in Nederland). Voor zendingen aan het buitenland brengen wij vrachtkosten en bankkosten in rekening. Voor verzendingen onder rembours brengen wij het het vaste PostNL tarief in rekening.

5.4              Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

5.5              Goedeboeken kan producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Goedeboeken geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

5.6              Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Artikel 6 - Bestelling plaatsen

6.1              U kunt online een bestelling plaatsen als u een geldig e-mailadres hebt.

6.2              U kunt een bestelling plaatsen:

6.2.1        door het bestelformulier op de website in te vullen en op de juiste knop te klikken om de bestelling te plaatsen

6.2.2        of door Goedeboeken op openingstijden te bellen op 0184-769003

6.3              Wanneer u een online bestelling plaatst, ontvangt u eerst een automatische bevestigingsmail.
Hierna ontvangt u een persoonlijke bevestigingsmail van Goedeboeken met betalingsgegevens en/of ophaalgegevens. Bovenstaande geldt niet als u de bestelling telefonisch plaatst.

6.4              Door een bestelling te plaatsen, biedt u ons aan de producten te kopen die u onder deze voorwaarden hebt geselecteerd. Goedeboeken kan uw aanbod naar eigen inzicht al dan niet accepteren of kan het aantal producten verminderen dat we u leveren. Bestellingen die u plaatst zijn echter bindend voor u en kunnen na het plaatsen van de bestelling niet worden geannuleerd (zie hiervoor artikel 9)

6.5              Als Goedeboeken uw bestelling accepteert via de site, stelt Goedeboeken u daarvan op de hoogte door u een orderbevestiging te sturen. Goedeboeken stuurt u de orderbevestiging per e-mail. De orderbevestiging is van kracht vanaf de datum waarop de orderbevestiging naar u is verzonden. Als Goedeboeken uw bestelling niet kan accepteren, zal Goedeboeken proberen per e-mail, telefonisch of per post contact met u op te nemen.

6.6              De schermweergave van de kleuren en producten kan afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk of formaat van de producten die op de website worden aangeboden.

6.7              Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Goedeboeken,  voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Goedeboeken, is Goedeboeken niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Goedeboeken. 

6.8              Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Goedeboeken. Deze is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

6.9              Goedeboeken is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 7 – Betalen

7.1       U kunt uw Producten betalen via de betalingswijzen zoals die via de bevestigingsmail worden weergegeven.

7.2       U dient te betalen in de valuta die op uw factuur staat aangegeven.

7.3       Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie vóór de producten naar u zullen worden verzonden, tenzij anders overeengekomen.

7.4       Betalingen dienen te geschieden binnen  tien (10)  dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft.

7.5       Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings)voorwaarden worden gesteld.

7.6       Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien Goedeboeken haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

7.7       Indien u met betaling in gebreke bent, is Goedeboeken gerechtigd de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende nieuwe overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

7.8       De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Goedeboeken verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van betaling op u over. 

7.9       Indien u aan Goedeboeken schriftelijk opgave doet van een adres, is Goedeboeken gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

7.10          U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Goedeboeken te melden.

Artikel 8 – Levering

8.1       In overeenstemming met deze voorwaarden levert Goedeboeken u de producten die zijn aangegeven op uw orderbevestiging.

8.2       Goedeboeken verzendt de producten naar het afleveradres dat u op het bestelformulier hebt ingevuld en in overeenstemming met de door u gekozen leveringsoptie.

8.3       Bestellingen vanuit een ander land dan Nederland worden niet automatisch
            geaccepteerd.

8.4              Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Goedeboeken zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Vooraf zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

8.5              Leverings- en verzenddata die door Goedeboeken worden verstrekt, zijn slechts indicatief en Goedeboeken is niet aansprakelijk voor enig mogelijk verlies, schade of kosten als niet volgens de aangegeven leverings- en verzenddata kan worden geleverd. Indien een of meer bestelde producten niet op voorraad zijn, kan dit tot gevolg hebben dat de hele bestelling vertraging oploopt. Als dit het geval is, ontvangt u per e-mail of per post een schatting van de vertraging, maar de bestelling zal te allen tijde binnen dertig (30) dagen vanaf de datum op de orderbevestiging van Goedeboeken worden geleverd.

8.6              Het eigendom van en risico van verlies van uw producten worden bij betaling van de producten overgedragen aan u.

 

Artikel 9 – Herroepingsrecht/retourneren

 

9.1       Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van bestelling van het product door u als consument.

9.2       Tijdens deze termijn zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Goedeboeken retourneren, conform de door Goedeboeken verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

9.3       Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor uw rekening.

9.4       Indien u een bedrag betaald heeft, zal Goedeboeken dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

9.5       Het herroepingsrecht is niet mogelijk voor producten:

a. die door Goedeboeken tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van u

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn, gepersonaliseerd of aangepast zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

e. voor losse kranten en tijdschriften;

f. geluidsdragers waarvan u de verzegeling heeft verbroken.

9.6       U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Goedeboeken daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

9.7       Als een product foutief is geleverd of onvolledig of defect is en als u denkt dat u volgens paragraaf 8 hieronder recht hebt op vervanging of reparatie, neemt u contact op met Goedeboeken op dinsdag t/m zaterdag tussen 10:00 en 17:00 door te bellen op 0184-769003. 

9.8       Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Goedeboeken de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe dan wel vervangende producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

9.9       Goedeboeken mag bij tijdig en gegrond gemelde gebreken in hoedanigheid, soort of hoeveelheid der geleverde zaken tot vervanging overgaan, maar is hiertoe niet gehouden indien dit als gevolg van de zeldzaamheid van de geleverde zaak niet meer mogelijk is. In dat laatste geval geldt de tijdige melding van het gebrek tevens als ontbinding van de koopovereenkomst en ontstaat voor partijen een verbintenis tot ongedaanmaking van de reeds door hen ontvangen producten.

9.10     Als u om enige reden niet tevreden bent met een nieuw product dat u van Goedeboeken hebt gekocht, kunt u het product aan Goedeboeken retourneren op voorwaarde dat u binnen zeven (7) kalenderdagen vanaf de leverdatum van het product contact opneemt met Goedeboeken. Als u ervoor kiest een product te retourneren, worden er transportkosten in rekening gebracht. De transportkosten zijn voor uw rekening, wanneer u aangeeft het product te willen retourneren.